ประกาศ สำนักงานแพทย์ฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตนของกำลังพล สป. กรณีการแพร่ระบาดฯ

 

corona1.jpg
corona2.jpg

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พ.อ.หญิง ลัดดาวัลย์  ดาราศร นายทหารเวชกรรมป้องกัน
สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข ๐๘ ๑๙๕๔ ๕๔๐๓ 
โทรศัพท์สำนักงาน ๐ ๒๕๖๐ ๕๐๙๘ โทรสารส่วนกลาง สนพ.ฯ ๐ ๒๕๖๐ ๕๐๙๘


รายละเอียดข้อมูลทางการแพทย์สามารถปรึกษาได้ที่ น.อ.หญิง ศิรินทร์ญา  เทพรักษ์ ผู้อำนวยการกองตรวจรักษาและเวชกรรมป้องกัน
สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข ๐๘ ๙๐๗๑ ๕๒๗๙
โทรศัพท์สำนักงาน ๐ ๒๕๖๐ ๕๐๙๗ โทรสารส่วนกลาง สนพ.ฯ ๐ ๒๕๖๐ ๕๐๙๘
 
หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ( โควิด-19 )
ได้ที่นี่  https://ddc.moph.go.th/ คลิกเลย !!