องค์ความรู้ประจำปี 2561 เรื่อง "การแก้ปัญหาเอดส์ และโรคร่วมอื่นแบบบูรณาการ ในกำลังพล สป. วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี และ ชนิด ซี.

 

front-km61.pngสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้จัดองค์ความรู้เรื่อง การแก้ปัญหาเอดส์ และโรคร่วมอื่นแบบบูรณาการ ในกำลังพล สป. วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี และ ชนิด ซี

เป้าหมาย
        เพื่อให้กำลังพล สป.   มีความรู้ความเข้าใจและ แนวทางในการปฏิบัติ เพื่อ ร่วมแก้ปัญหาเอดส์ และโรคร่วมอื่นอย่างเหมาะสม.
ขอบเขต
        ความรู้เกี่ยวกับโรคร่วม และแนวทางการป้องกัน