22 ก.ค.64 สนพ.สสน.สป. จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ ข้าราชการ สนพ.ฯ จำนวน 2 นายเมื่อ 22 ก.ค.64

     พล.ต.พจน์  เอมพันธุ์ ผอ.สนพ.สสน.สป. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ ข้าราชการ สนพ.สสน.สป. จำนวน 2 นาย
ได้แก่ จ.ส.ท.ภคนันท์ กรีมิน และ จ.ท.หญิง กานต์สิรี บุญปลีก โดยมีข้าราชการ สนพ.สสน.สป. เข้าร่วมในพิธี

22-07-64-rank.jpg