24 ส.ค.65 คณะชุดแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ สนพ.สสน.สป. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ พัน.รวป.สป. โดยให้บริการตรวจโรค แก่กำลังพล พัน.รวป.สป.

24-ส-ค-65-ออกหนวยแพทย.png