30 ก.ย.65 พล.ต.พจน์ เอมพันธุ์ ผอ.สนพ.สสน.สป. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศชมเชยผู้ได้รับเลือกบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะทำงานการจัดการความรู้ ของ สนพ.สสน.สป.

กจกรรม-ลงเวบ-สนพ-แกไข-7-ต-ค-65.png