31 ต.ค.65 พล.ต.กวีพจน์ โพธิ์วิเชียร ผอ.สนพ.สสน.สป. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับ ข้าราชการ สนพ.สสน.สป.

31-ต-ค-65-พธประดบเครองหมายยศ-วาท-ร-ต-สนตฯ.png