5 ต.ค.65 พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

บอรดภาพกจกรรม-(A3)-แกไข.png