การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตัวชี้วัด 1 การเปิดเผยข้อมูล สำนักงานแพทย์
     1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
          ข้อมูลพื้นฐาน
                    - 01: โครงสร้างหน่วยงาน
                    - 02: ข้อมูลผู้บริหาร
                    - 03: อำนาจหน้าที่
                    - 04: แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
                    - 05: ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
                     ติดต่อโดยตรง สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
  
                    พื้นที่ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กทม 10200
                    โทร./โทรสาร  0-2662-2286

                    พื้นที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ศรีสม     าน นนทบุรี
                    โทร./โทรสาร  0-2560-5098 

                    ติดต่อทาง electronic mail ที่ : [email protected]
                     ติดต่อทาง line applicaion ที่ ID: @med.opsd หรือ @tpb8252y 
                    หรือ ทาง URLhttps://page.line.me/tpb5282y

                                                      
      ไลนแอท-สนพ-ฯ.JPG
 
                    - 06: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          ข่าวประชาสัมพันธ์
                    - 07: ข่าวประชาสัมพันธ์
          การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
                    - 08: Question & Answer
                         1.   โดยตรง ณ ที่ทำการ สนพ.สสน.สป.
                         2.   ผ่าน application [email protected] เพิ่มเพื่อนได้ที่ 
https://page.line.me/tpb5282y
                    - 09: Social Network
                        ทาง line application ที่ https://page.line.me/tpb5282y

                                                           ไลนแอท-สนพ-ฯ.JPG

 
                        สอบถามทันตกรรมที่ https://line.me/R/ti/p/%40468cindw

                                                           
QR-CODE-DENTAL-(1).png

                        ทาง Facebookhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100048750640217
     1.2 การบริหารงาน
         แผนดำเนินงาน
                    - O10: แผนดำเนินงานประจำปี
                    - O11: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
                    - O12: รายงานผลการดำเนินงานประจำปีที่ผ่านมา
         การปฏิบัติงาน
                    - O13:  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
         การให้บริการ
                    - O14: มาตรฐานการให้บริการ ในปีปัจจุบัน
                    - O15: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
                    - O16: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ในปีที่ผ่านมา
                    - O17: E-Service

                             
                        รับยาทางไปรษณีย์   
https://line.me/R/ti/p/%40816flxrs


                                                                   Drug.png

                                  
                                                                    

 

     1.3 การบริหารเงินงบประมาณ
         แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                    - O18: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                             ดำเนินการโดย สงป.กห.
                    - O19: รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
                             ดำเนินการโดย สงป.กห.
                    - 020: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                             ดำเนินการโดย สงป.กห.
         การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                    - O21: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
                             ดำเนินการโดย สำนักงานสนับสนุน สป.
                    - O22: ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                             ดำเนินการโดย สำนักงานสนับสนุน สป.
                    - O23: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
                             ดำเนินการโดย สำนักงานสนับสนุน สป.
                    - O24: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
                             ดำเนินการโดย สำนักงานสนับสนุน สป.
     1.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
         การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                    - O25: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                    - O26: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                    - O27: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                    - O28: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคลประจำปี
     1.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
         การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
                    - O29: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                    - O30: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ:
                        โดยตรงที่ สนพ.สสน.สป. และ กล่องรับความคิดเห็น รวมถึง ทางเว็ป สนพ.สสน.สป. 
 
                 
- O31: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
         การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                   - O32: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น:
                                  * โดยตรงที่ สนพ.สสน.สป และกล่องรับความคิดเห็น
                                  * ทาง application [email protected] ของ สนพ.สสน.สป.  https://page.line.me/tpb5282y
                    - O33: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
                                    
 
ตัวชี้วัด 2 การป้องกันการทุจริต
     2.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
         เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
                    - O34: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
                    - O35: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
                          กิจกรรมจิตอาสา  " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "
                          
         การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
                    - O36: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
                             ดำเนินการโดย ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ
                    - O37: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
        การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
                  - O38: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม                       
        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
                   - O39: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
                   - O40: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
                   - O41: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    2.2 มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
         มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

                   - O42: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                   (มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และ มาตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสาร)

                   - O43: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน