O 29-31

1.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องการการทุจริตประจำปี  
        -  สนพ.ฯ ไม่มีรายงาน -