O 36-37

  

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันกับ ศปท.กห.
O 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต