แนะนำหน่วยงาน
 

ยุทธศาสตร์ สนพ.สสน.สป. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

 

วิสัยทัศน์                         

เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของแพทย์ทหาร

 

พันธกิจ                           

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจ                             

๑. ตรวจวินิจฉัย ให้การรักษา ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ครอบครัวและ ลูกจ้าง สป.
๒. ประสานงานกับแพทย์ทหารเหล่าทัพ ในกิจการด้านการแพทย์ของกระทรวงกลาโหม

 

ค่านิยมองค์กร                   

สามัคคี  มีหัวใจให้บริการ  เป้าหมายเดียวกัน ทำงานหนึ่งเดียว

 

เป้าหมายการให้บริการ         

พัฒนาเหล่าแพทย์กระทรวงกลาโหมให้เป็นเลิศ

 

การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม

๑  ปัจจัยแวดล้อมภายใน (Internal Environment)         
          ๑.๑. จุดแข็ง
(Strength)
                 - บุคลากรมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ
                 - ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญ มีงบประมาณในการสนับสนุน
                 - มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
 

          ๑.๒. จุดอ่อน (Weakness)
                 - ขาดแคลนกำลังพลในระดับปฏิบัติงาน
                 - ระบบการติดต่อสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ

 
๒. ปัจจัยแวดล้อมภายนอก (External Environment)         
           ๒.๑. โอกาส (
Opportunity)
                  - ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญและสนับสนุนการทำงานในการช่วยเหลือประชาชน
                  - กฎหมายในปัจจุบันสนับสนุนการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

                  - การพัฒนาเทคโนโลยี สามารถสนับสนุนการทำงานของ สนพ.สสน.สป.
           
           ๒.๒. ภัยคุกคาม
(Threat)
                  - สภาพเศรษฐกิจไม่ดี รัฐบาลมีนโยบายในการประหยัดงบประมาณ
                  - สังคมมีทัศนคติต่อทหารในทางลงมากขึ้น


กลยุทธ์   

               เน้นการปรับปรุงระบบงาน การกระจายงานอย่างเป็นระบบ พัฒนาการบริการทางการแพทย์ให้ดีขึ้น

               เน้นการประสานงานภายในและนอกองค์กร เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์